Гуманитарные науки

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та світова література в сучасному контексті»

15 марта 2013 г. — 15 марта 2013 г., срок заявок: 15 февраля 2013 г., Украина, Нежин

Организаторы: Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради
Контактная информация: Тел.: 0966626279 – Бутурлим Тетяна
Эл. почта: tanya_buturlim@mail.ru

Програма Конференції передбачає урочисте відкриття, пленарне засідання, секційні засідання за такою тематикою:

Секція №1. Новітні постаті в українській та світовій літературі ХХІ ст.
Секція №2. Сучасне вітчизняне та зарубіжне академічне літературознавство.
Секція №3. Рецепція українського та зарубіжного постмодерну суб’єктами навчально-виховного процесу.
Секція №4. Вивчення сучасної української та світової літератури в закладах освіти.
Секція №5. Постмодерна література та журналістика.
Секція №6. Літературна творчість юних поетів, прозаїків, драматургів ХХІ ст.
Секція №7. Літературні конкурси, премії в Україні та світі.

Мета конференції:
- формування інтересу до сучасної української та світової літератури;
- популяризація видатних представників українського та світового постмодерну;
- розвиток сучасного вітчизняного та зарубіжного літературознавства;
- формування вміння презентувати власну авторську позицію та співвідносити її з рецепцією літературознавчої критики;
- обмін результатами дослідницької роботи.

Учасники конференції:
До участі в конференції запрошуються учні 9-11 класів, учителі української та світової літератури, науковці, студенти, магістранти, аспіранти, які цікавляться сучасним вітчизняним і світовим мистецтвом слова.

Вимоги до оформлення статті
- Робота повинна бути ретельно відредагована та вичитана (за наявності технічних чи мовленнєвих помилок стаття не буде прийнята до друку).
- Стаття повинна бути виконана в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання – по ширині; абзацний відступ – 1,25 см; поля – 20 мм, кількість сторінок – 4-8 (сторінки не нумеруються).
- Стаття має набути написана українською або російською мовою, у науковому стилі.
- У своїй статті автор має презентувати власне бачення проблеми, осмислити позицію літературних критиків щодо досліджуваного питання (відповідальності за авторську думку, посилання адміністрація закладу та організатори конференції не несуть).
- Заголовок статті оформлюється за таким зразком: назва секції відповідно до переліку, який вказано у переліку робочих секції конференції; назва доповіді на новому рядку посередині (великими літерами, без крапки, симетрично по центру); ПІБ автора (авторів) напівжирним шрифтом нижче під назвою доповіді посередині рядка; через рядок повна назва навчального закладу, в якому Ви навчаєтесь чи працюєте. У кінці заголовків крапки не ставляться.
- Використовуючи матеріал, цитати інших дослідників, автор публікації має вказувати джерело інформації (див. «Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності» http://www.patent.net.ua/intellectus/patentbureau_news/about_intellectual_property/980/ua.html).
- Посилання на літературу потрібно наводити в тексті доповіді у квадратних дужках, із зазначенням у них порядкового номера джерела за списком та номера сторінки (сторінок), н-д: [10, с. 247].
- Після основного тексту статті може бути наведений список використаної літератури (не більше 7-8 позицій) згідно з порядком посилань у тексті доповіді. Список використаної літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА» за таким зразком:
1. Абушенко В. Л. Сознание [Електронний ресурс] / В. Л. Абушенко // Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. – Мн. : Изд. В. М. Скакун, 1998. – С. 593. – Режим доступу:
http://Ihtik@ufacom.ru. – Назва з екрану.
2. Алексеєнко Т. Ф. Молода сім’я в сучасному виховному процесі / Т. Ф. Алексеєнко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4. – С. 53-60.
3. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с.
4. Аніщенко А. П. Педагогічні умови соціалізації старшокласників у територіальній громаді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Аніщенко А. П. ; Луганський національний у-т імені Т. Шевченка. – Луганськ, 2010. – 22 с.
5. Бовуар С. Второй пол [Електронний ресурс] / С. Бовуар ; пер. с франц. ; общ. ред. и вступ. ст. С. Г. Айвазовой ; коммент. М. В. Аристовой. – М. : Прогресс ; СПб. : Алетейя, 1997. – Т. 1, 2. – 832 с. – Режим доступу:
http://www.french-book.net/text/Biblio/Ru/Beauvoir/vtoroi_pol.html. – Назва з екрану.
6. Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2002. – 576 с.
7. Жеребкина И. А. Постмодернизм, психоанализ и гендерная теория: развитие концепции субъекта : дисс. ... доктора филос. наук : спец. 09.00.04 / Жеребкина Ирина Анатольевна. – Х., 2002. – 398 с.

Разом зі статтею на вказану нижче адресу має бути надіслана заявка, оформлена за поданим нижче зразком, а також скан-копію квитанції про сплату організаційного внеску (20 грн.) та оплату поліграфічних витрат (40 грн.).
Назви файлів, що містять публікації, повинні збігатися з прізвищем автора, набраним латиницею, наприклад: Alekseyevа.doc.
За результатами Конференції передбачається видання збірника доповідей, який буде розповсюджено серед учасників Конференції. Найкращі дослідницькі роботи будуть відзначені грамотами І-ІІІ ступенів.

Останній термін подання матеріалів конференції – до 1 березня.

Організаційний внесок – 20.00 грн.
Публікація 1 збірника матеріалів конференції – 40.00 грн.

Наша адреса: 03164, Україна, м. Ніжин, вул. Богуна, 1
Телефон: (+046231) 2-35-42 (Сліпак Світлана Михайлівна), 0966626279 (Бутурлим Тетяна Іванівна). Ел.пошта: tanya_buturlim@mail.ru

Матеріали та заявки про учать надсилати на електронну адресу tanya_buturlim@mail.ru.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
(ЗРАЗОК)

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника
2. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника учасника (для учнів, студентів, магістрантів, аспірантів)
3. Повна назва навчального закладу, в якому Ви навчаєтесь / працюєте
4. Клас / курс навчання (для учнів, студентів, магістрантів, аспірантів)
5. Тема доповіді
6. Поштова адреса учасника конференції: вулиця, номер будинку та квартири, населений пункт, поштовий індекс
7. Контактний тел.: фіксованого зв’язку чи мобільного зв’язку
8. Електронна адреса
9. Напрям конференції
10. Кількість збірників матеріалів конференції, яку Ви бажаєте отримати
11. Форма участі в конференції (очна, заочна)
12. (Для гостей із інших міст) Указати номер потягу, вагону, день, час прибуття.

Источник информации: https://konferencii.ru/info/101485